Lokale forskrifter

   

Høring: Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Brønnøy kommune, Nordland

 

Høringsfrist: 21. mai 2016

 

Brønnøy Havn har gjennomgått prissystemet i vår forskrift med sikte på forenkling og mest mulig rettferdig prising i de ulike segmenter.

I den nye havne- og farvannsloven er det et krav til økonomisk skille mellom havnenes forvaltningsansvar og forretningsvirksomhet.  Utøvelse av offentlig myndighet kan finansieres ved innkreving av anløpsavgift, som er den eneste avgiften som er videreført i den nye loven.  Det kan også kreves saksbehandlingsgebyr i saksbehandling etter Havne- og farvannsloven.

Forskriften vil med foreliggende forslag følge opp de krav som er fastsatt av sentral myndighet.  Brønnøy Havn KF opprettholder nivået på minste anløpsavgift selv om det kan være lavt i forhold til hva havnen burde hatt av kostnadsdekning for administrative kostnader. Dette gjør vi av hensyn til flertallet av våre brukere

 

Utkast ny forskrift:Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann.pdf

 

 

 

 

 

Lokal forskrift om anløposavgift:

 

Styret for Brønnøy Havn KF og Kommunestyret i Brønnøy kommune behandlet forslag til lokal forskrift om anløpsavgift.

Reglene om anløpsavgift finnes i havne- og farvannsloven § 25, i anløpsavgiftsforskriften som trer i kraft 1.1.2012, og i ot.prp. nr. 75 ( 2007-2008) om lov om havner og farvann s.37-38 og s. 163-164.

 

 

_________________________________________________________________

 
Forskrift om anløpsavgift i Brønnøy Havn KF sitt sjøområde
Fastsatt av Brønnøy Havn KF sitt havnestyre den 28. 11 2011 med hjemmel i vedtekt for Brønnøy Havn KF § 3, lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1762 om forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.
---------------------------------------------------
Vedtatt:                 28.11.2011
Ikrafttredelse:      01.01.2012
Gjelder for:           Brønnøy Havn KF
--------------------------------------------------
 
§ 1. (virkeområde)
Forskriften gjelder for Brønnøy Havn KF som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.
 
§ 2. (avgiftsplikt)
Fartøy som anløper havn i Brønnøy Havn KF sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Brønnøy Havn KF. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes 1 - en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Brønnøy Havn KF sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.
Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:
·       Fartøy med største lengde under 15 meter.
·       Fartøy som passerer havnas sjøområde uten å anløpe havnen.
·       Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
·       Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
·       Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
·       Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
·       Brønnøy Havn KF kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.
 
§ 3. (kostnader som inngår i anløpsavgiften)
Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.
Anløpsavgiften skal bare dekke Brønnøy Havn KF sine kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i Brønnøy Havn KF sitt sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven.
 
§ 4. (beregning av anløpsavgift)
Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Brønnøy Havn KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.
Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.
For fartøyer som ikke er fritatt etter § 2 skal det betales anløpsavgift etter gjeldende avgiftsregulativ for Brønnøy Havn KF
 
§ 5. (rabattordninger)
Administrasjonen ved Brønnøy Havn KF kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift, månedsavgift eller sesongavgift.
Rabatt gis i henhold til gjeldende avgiftsregulativ.
 
§ 6. (betalingsplikt)
Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften, jfr, havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.
 
§ 7. (klage)
Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Brønnøy Havn KF.
 
§ 8. (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.
Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web